Pomáhám nacházet řešení Vašich problémů

Ule­hčete si řešení kon­flik­tu díky mediaci,
ať už v osob­ním živ­otě nebo na pracovišti.

jana gopfertová

kon­tak­to­vat

mediace facilitace
jana gopfertová brno

Zjistěte více

O mně

Celý můj pro­fes­ní živ­ot se pohy­bu­ji mezi lid­mi, jed­nám, vyjed­návám, uza­vírám obchody i dohody. Při tom­to jsem v průběhu let zjis­ti­la, jak moc mě to baví, jak se cítím jak ryba ve vodě a jak dobře zvládám i situ­ace, které se na první pohled nemusí jevit jednoduché k vyjed­nání dohody nebo smíru.

Medi­ace byly a jsou jas­nou vol­bou a těší mě, když společně s klien­ty nacházíme smírčí řešení potíží, které nás všech­ny v živ­otě mohou potkat. Jsem ráda, že jako mediá­tor mohu nabíd­nout obě­ma stranám bezpečný pros­tor k tomu, aby si vyjas­nili své pos­to­je a našli jsme společ­nou řeč.

Zjistěte více

O mně

Celý můj pro­fes­ní živ­ot se pohy­bu­ji mezi lid­mi, jed­nám, vyjed­návám, uza­vírám obchody i dohody. Při tom­to jsem v průběhu let zjis­ti­la, jak moc mě to baví, jak se cítím jak ryba ve vodě a jak dobře zvládám i situ­ace, které se na první pohled nemusí jevit jednoduché k vyjed­nání dohody nebo smíru.

Medi­ace byly a jsou jas­nou vol­bou a těší mě, když společně s klien­ty nacházíme smírčí řešení potíží, které nás všech­ny v živ­otě mohou potkat. Jsem ráda, že jako mediá­tor mohu nabíd­nout obě­ma stranám bezpečný pros­tor k tomu, aby si vyjas­nili své pos­to­je a našli jsme společ­nou řeč.

mediace facilitace

Více o mediaci

Co je mediace

Medi­ace je způ­sob řešení kon­flik­tů za pří­tom­nos­ti jed­no­ho nebo více mediá­torů mimosoud­ní ces­tou. Může to být prostředek k vyřešení prob­lémů v rod­ině, soused­ských sporů, špat­né atmos­féry na pra­cov­išti. Je to rozhovor mezi dvě­ma strana­mi kon­flik­tu, kdy mediá­tor pomáhá vést rozhovor tak, aby ule­hčil obě­ma stranám a pomohl nalézt řešení.

 
mediace jana gopfertova

Mediace vám přinese úlevu, výrazně rychlejší průběh jednání a finanční úsporu oproti soudnímu řízení. Účastní se jí většinou obě strany, které se podílejí na řešení konfliktu.

7

Kdy je dobré mě kontaktovat ?

Neváhe­jte se na mě obrátit, pokud máte poc­it, že komu­nikace v rám­ci rodiny jde jen ztuha. Nebo také když se nemůžete dom­lu­vit s kole­gou na pra­cov­išti. Když řešíte dědický spor. Když vámi zadaná zakáz­ka není podle vašich před­stav a nemůžete najít s řemeslníkem společ­nou řeč a řešení.

Ale také jestliže máte poc­it, že vás part­ner neposlouchá nebo vám nerozumí a chcete znovu žít v har­mon­ick­ém vztahu plném porozumění. 

Jako zap­saná mediá­tor­ka dodržu­ji zásady nes­tran­nos­ti, mlčen­livosti a dobrovolnosti.

Jak mediace probíhá?

^

kontaktujete mě

V pří­padě, že řešíte něco z výše uve­deného, neváhe­jte mě kon­tak­to­vat, ať už tele­fon­icky, nebo přes for­mulář. Společně se pak dom­lu­víme na ter­mínu společného setkání. V pří­padě, že si nejste jisti, zda druhá strana bude mediaci nakloně­na, mohu násled­ně oslovit druhou stranu mís­to vás.

^

Spojíme se emailem

Násled­ně dostanete emailem pokyny k setkání a krátké shrnutí, co vás na mediaci čeká.

^

setkáme se na osobní schůzce

Pak už se jen dostavte na dom­lu­vený ter­mín do mé kanceláře, kde budeme společně pra­co­v­at na tom, aby vaše situ­ace byla vyřešena.

^

průběh schůzky

Medi­ace obvyk­le trvá 2 až 3 hodiny, počet setkání závisí na povaze řešeného sporu a také na tom, zda jako účast­ní­ci chcete v mediaci pokračo­vat nebo, z jakýchkoli důvodů, nepokračo­vat. Medi­ace je čistě dobro­vol­ná pro všech­ny strany kon­flik­tu, včet­ně mediátora.

facilitace

Řešení konfliktů na pracovišti

Facilitace

Ve své roli vám mohu být nápo­moc­na při řešení kon­flik­t­ních situ­ací na pra­cov­išti, kdy jako nes­tran­ný mod­erá­tor diskuse zúčast­něných stran pomáhám nalézat řešení, tak, aby bylo pro všech­ny úlevné a pomoh­lo atmos­féře na pra­cov­išti. Ve fir­mách také pomáhám s facil­i­tací (cíleným moderováním) pra­cov­ních porad a obchod­ních jednání.

Čemu se vyhnete?

^

narušení důvěry v HR nebo management

^

eskalaci negativních emocí

^

rizika odchodu zaměstnanců

Proč tyto služby právě ode mě? 

 

Jsem cer­ti­fiko­vaný odborník. Stavím na 20leté obchod­ní a man­ažer­ské praxi, kdy mediaci úspěšně využívám.

U svých kolegů i obchod­ních part­nerů si snad­no získám důvěru a přirozený respekt. Umím vní­mat detail a součas­ně se rych­le zori­en­to­vat v kom­plexní problematice.

Díky vysoké míře intu­ice a lid­skosti dokážu vytvořit i v kon­flik­t­ních situ­acích klid­nou atmos­féru a najít kom­pro­mis akcep­to­vaný obě­ma stranami.

Individuální i skupinová

Školení

^
Potře­bu­jete proškolit obchod­níky ve vaší fir­mě, jak ještě lépe prodá­vat nebo nabízet služby?
^
Máte poc­it, že obchod­ní­ci tak nějak ztratili šťávu a motivaci?
^
Chcete umožnit všem kolegům týmu nas­dílet svo­je zkušenos­ti a zvýšit tím prode­jní obrat?
^
Máte poc­it vyhoření vaše­ho obchod­ního týmu?
^
Chcete odlišit svo­ji prode­jní prezentaci od všech ostatních?
^
Potře­bu­jete povýšit zákaznický servis tak, aby od vás zákazní­ci neodcházeli?

Ceník

Za kaž­dou započa­tou hod­inu medi­ace: 1900,- bez DPH 
Facil­i­tace: od 1700,- bez DPH
Školení: ceny dohodou

Obraťte se na mě

Vel­mi ráda se s Vámi setkám, aby­chom si nastínili, jak můžu být nápo­moc­ná právě Vám. Zav­ole­jte mi na +420 777 853 442, nebo napište mail.

13 + 3 =

Kon­tak­t­ní údaje slouží pouze pro zpracování dotazu a neb­u­dou pro žádné další účely použity.

jana gopfertová logo

Obraťte se na mě

Vel­mi ráda se s Vámi setkám, aby­chom si nastínili, jak můžu být nápo­moc­ná právě Vám. Zav­ole­jte mi na +420 777 853 442, nebo napište mail.

14 + 14 =

Kon­tak­t­ní údaje slouží pouze pro zpracování dotazu a neb­u­dou pro žádné další účely použity.

Načtěte si vizitku

qr jana gopfertova

Kon­tak­t­ní údaje

Jana Göpfer­tová, IČ: 70491135
Composing Mail icon   janagopfertova@gmail.com
Phone icon +420 777 853 442

Adresa kanceláře

Advokát­ní kancelář Econ­o­my JUDr. Pecl a spol. v.o.s, Zábr­dovická 15, Brno 61500

Otevřít v mapách

© 2022 naweby.cz